موارد خارج از پوشش بیمه مسافرتی آریا استار     images

 برخی از هزینه هایی در خارج از کشور رخ میدهد ، ممکن است تحت پوشش بیمه نامه مسافرتی قرار نگیرند. شامل مواردزیل میباشد:
* وقوع جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، اقدامات تروریستی و فعل و انفعالات هسته ای و تظاهرات وغیره میباشد
* انجام ورزش های حرفه ای و یا ورزش هایی که عرفاً خطرناک تلقی می گردند مانند اسکی، پرش با چتر، صخره نوردی و غیره که شخص باعلم وآگاهی اقدام میکند
*استفاده از وسایل سفری که به عنوان وسیله عمومی حمل و نقل شناخته نشده اند.
*هزینه های مرتبط با بیماری هایی که بیمه شده قبل از سفر دچار آن بیماریها بوده است.
*هزینه های مربوط به اقدامات پیشگیرانه مانند( واکسیناسیون )
  * بیماری ها و یا عوارضی که ناشی از مصرف ارادی یا غیر ارادی فرد بیمه شده مانند:الکل، دارو و یا مواد مخدر که در خارج از کشور به وجود آیند.
* تمام بیماری های واگیردار یافته در کل جهان
*اقدامات توانبخشی، پروتز ها، وسائل توانبخشی مانند عینک، عصا

بلیط هواپیما